Obowiązek posiadania stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych już od 1 stycznia 2020 roku

tworzenie stron www

Do kodeksu spółek handlowych od dnia 1.01.2020 dodano przepis, który nakazuje obowiązek zamieszczania ogłoszeń pochodzące od  spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych na stronie internetowej takiej spółki.
Co za tym idzie, każda taka spółka musi posiadać stronę www.

Przepis art. 5 § 5 k.s.h. stanowi, że „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Wg art. 47 ustawy o KRS adres strony internetowej spółki należy zgłosić do KRS (spółki zakładane po 01.01.2020 r. powinny wskazać stronę www już we wniosku o rejestrację, a pozostałe wraz z pierwszym wnioskiem po tym okresie).

Do tej pory obowiązek posiadania strony internetowej w kodeksie spółek handlowych obowiązywał wyłącznie spółki publiczne. Od nowego roku obowiązek ten dotyczy również spółek niepublicznych i SKA.

W art. 206 § 1 k.s.h. ustawodawca wskazał podstawowy zakres informacji podlegających publikacji na stronie internetowej spółki. Składają się na niego następujące dane:

  • firma spółki, jej siedziba i adres,
  • oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numeru, pod którym spółka wpisana jest do rejestru,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • wysokość kapitału zakładowego, przy czym w przypadku spółki rejestrowanej za pośrednictwem systemu S24 (elektronicznie) – do czasu pokrycia kapitału zakładowego – także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, w tym za nieprawidłową publikację wymaganych przepisami prawa informacji, członkom zarządu w przypadku spółki akcyjnej, a w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej komplementariuszowi uprawnionemu do reprezentowania spółki, grozi grzywna w wysokości do 5.000,00 PLN.